วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อที่จะเป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากครบวงจร และให้บริการด้านเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล โดยเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ ส่งมอบงานได้ตรงเวลา และคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  • ยกระดับการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรโดยการจัดหาบริการที่มีมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้า
  • นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนำใช้ในประเทศไทย
  • พัฒนาและสร้างมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
  • การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบ QEHS
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพในการทำงาน โดยการฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยเหลือสังคม โดยเริ่มจากชุมชนใกล้เคียงไปสู่ระดับประเทศ