รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2561 มีดังนี้

ลำดับ
ชื่อ
จำนวน
ร้อยละ
1. นายธงไชย แพรรังสี 204,958,333 27.07
2. น.ส.จิราภรณ์ แพรรังสี 30,952,378 4.09
3. น.ส.จันทร์จิรา แพรรังสี 30,952,377 4.09
4. น.ส.เจนจิรา แพรรังสี 28,544,970 3.77
5. นายวันชนะ แพรรังสี 28,544,670 3.77
6. น.ส.จิราลักษณ์ แพรรังสี 28,301,321 3.74
7. น.ส.วนิดา ดาราฉาย 28,088,165 3.71
8. นายสุทัศน์ หิรัญญาภินันท์ 18,910,903 2.50
9. นายพหล ลิมปิสุข 16,256,691 2.15
10. นายอุดม ยางกุล 12,998,900 1.72
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,811,702 1.56
12. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล 11,278,152 1.49
13. นายณรงค์ศักดิ์ ยิ่งเจริญอนันต์ 10,700,041 1.41
14. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 10,105,200 1.33
15. น.ส.นทีพร ดวงสวัสดิ์ 9,624,853 1.27
16. นายธนภัทร เจริญพิพัฒน์สิน 9,405,110 1.24
17. นางศิริรัตน์ จารุสมบัติ 9,228,055 1.22
18. นายธนินท์รัฐ ลิ้มภัทรนันท์ 9,210,000 1.22
19. นายสมศักดิ์ ติรกานันท์ 8,972,000 1.19
20. นายพีระ ดำรงมหาสวัสดิ์ 7,780,719 1.03
21. นายวิสุทธิ์ ภูวรัฐวราธรณ์ 7,112,650 0.94
22. นายนราทร เอื้อเฟื้อ 6,413,000 0.85
23. นายวุฒิ บวรจิรภัทร์ 6,077,522 0.80
24. น.ส.ณิชุดาษภัก มังกรแก้ว 5,862,577 0.77
25. นายสุนทร พัฒนาตระกูล 5,700,332 0.75
26. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 5,600,000 0.74
27. น.ส.กฤตพร จารุสมบัติ 5,129,628 0.68
28. นายศุภวิช เลิศเดชเดชา 5,074,500 0.67
29. น.ส.แก้วใจ ลิมปิสุข 5,051,907 0.67
30. นายฤทธิพล เทพบุตร 4,556,500 0.60
31. นายนรวีย์ ศิริโชติภากรณ์ 3,989,000 0.53

 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นแต่ละรายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 หรือเป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกัน