บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายธงไชย แพรรังสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและงานสนับสนุนองค์กร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสนับสนุนงานบริหาร
4. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร