บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งสิ้น จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายธงไชย แพรรังสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและงานสนับสนุน / รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอัญญ์ชิสา แพรรังสี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด และวิศวกรรม / รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / รักษาการผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิศวกรรม
4. นางสาววนิดา ดาราฉาย ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านงานสนับสนุนองค์กร / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ / รักษาการผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร