กลุ่มบริษัทฯได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณธงไชย แพรรังสี ตั้งแต่ปี 2533 เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก และอะไหล่ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้ บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมต่างๆ มีการขยายตัว ส่งผลให้มีความต้องการใช้เครื่องจักรกลหนักเพิ่มขึ้น คุณธงไชย แพรรังสี จึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และ บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ

นอกจากการจัดตั้งกลุ่มบริษัท เดอะเครน แล้ว ในปี 2540 คุณธงไชย แพรรังสี ยังได้มีการจัดตั้ง บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายต่อให้กับลูกค้า รวมถึงให้การบริการซ่อมและจำหน่ายอะไหล่ ให้กับบริษัทในกลุ่มและลูกค้าทั่วไป ต่อมากลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯใหม่ โดยในปี 2547 บริษัท ชูไก จำกัด ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และในปี 2549 ได้เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจใหม่ โดย บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จะทำหน้าที่ในการจำหน่าย และซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นหลัก ส่วนบริษัทย่อยจะให้บริการเช่า และขนส่ง

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังต่อไปนี้


ก.ย. 2558

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.LTD. หรือ XCMG ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย รถเครน XCMG อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน ยี่ห้อ ZOOMLION

พ.ค. 2558

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 626.78 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 696.42 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 69,642,613 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

7 ส.ค. 2557

บริษัทฯ ย้ายหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

พ.ค. 2557

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 578.57 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 626.78 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 48,214,186 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บำท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เม.ย. 2557

TCR เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 25.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 150.00 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท

พ.ค. 2556

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506.25 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 578.57 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 72,321,375 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ม.ค. 2556

บริษัทฯ นำเข้ารถเครนใช้แล้ว ขนาด 1,250 ตัน จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อรองรับการขยายงานเช่ารถเครนขนาดใหญ่ ในนาม บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

ก.ค. 2555

บริษัทฯ นำเข้ารถเครนใช้แล้วขนาด 600 ตัน

มิ.ย. 2555

บริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (TCH) ได้บอกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน และย้ายที่ตั้งสำนักงานมาที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.7 เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อพิพาทในที่ดินที่เช่า

พ.ค. 2555

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 506.25 ล้านบาท (จำนวน 506,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ก.พ. 2554

บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ ZOOMLION จากบริษัท ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. บริษัทผู้ผลิตรถเครนชั้นนำจากประเทศจีน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนจากบริษัทดังกล่าว แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ก.พ. 2551

บริษัทได้รับอนุญาตให้กระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial public offering : IPO) และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มี.ค. 2550

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450.00 ล้านบาท (จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เพื่อรองรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่

30 พ.ย. 2549

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 200.00 ล้านบาทเป็น 350.00 ล้านบาท โดยทำการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด 50 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท และเสนอขายให้แก่คุณธงไชยจำนวน 100 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการเข้าถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (“CRANE”) ในบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”)

23 พ.ย. 2549

บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากสถาบันการเงินในการซื้อที่ดินบริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม. 22 เนื้อที่รวม 34-1-41 ไร่ จากบริษัท ทูเดย์ ทรานสปอร์ต จำกัด (“TDT”) ในมูลค่า 280.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจากสถานที่ประกอบธุรกิจในปัจจุบัน มีข้อจำกัดในด้านการขยายพื้นที่ บริษัทจึงมีนโยบาย ที่จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจไปยังบริเวณอื่น ซึ่งที่ดินดังกล่าว สามารถที่จะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ การซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว ยังเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) และ บริษัท ทูเดย์ ทรานสปอร์ต จำกัด โดย TDT นำเงินที่ได้จากการขายที่ดิน ไปจ่ายชำระหนี้ที่มีอยู่กับ TCS

21 พ.ย. 2549

บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนเป็นเงินสดใน บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) อีกจำนวนบริษัทละ 15.00 ล้านบาท

1 ต.ค. 2549

บริษัทฯ เข้าถือหุ้นในบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยเป็นการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) จากคุณธงไชย แพรรังสี ในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้คือ 1.00 บาท/หุ้น ซึ่งแหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ก.ค. 2548

ทยอยนำเข้ารถใหม่ (Brand new) เป็น Track Crane ยี่ห้อ KATO ขนาด 55 ตัน จำนวน 10 คัน เพื่อรองรับการขยายงานในตลาด ที่ต้องการใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ และการบริการที่มีมาตรฐานสูง เช่น โรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมัน

8 มิ.ย. 2548

แปรสภาพเป็นบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

พ.ย. 2547

บริษัทฯนำเข้ารถเครนใช้แล้วขนาด 600 ตัน พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษ ซึ่งทำให้รถเครนมีความสามารถในการยกได้มากกว่า 800 ตัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถเครนขนาดใหญ่ของไทย ที่มีความสามารถในการยกได้มากที่สุดในปัจจุบัน

8 พ.ย. 2547

เพิ่มทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จาก 100.00 ล้านบาทเป็น 200.00 ล้านบาท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และพนักงานในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

1 พ.ค. 2547

บริษัทฯเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) และบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยเป็นการซื้อจากกลุ่มนายธงไชย แพรรังสี ในมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้คือ 100.00 บาท/หุ้น (สำหรับ TCL และ TCR) และ 10.00 บาท/หุ้น (สำหรับ TCH) ซึ่งแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากการเพิ่มทุนของบริษัท

30 ต.ค. 2545

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จาก 50.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

ธ.ค. 2544

บริษัทฯนำเข้ารถเครนใช้แล้วขนาด 410 ตัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถเครนขนาดใหญ่ของไทย ที่มีความสามารถในการยกได้มากที่สุดในขณะนั้น

2543

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ได้ประสบปัญหาทางการเงิน จึงต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจำนวน 5 ราย โดยมีมูลหนี้ทั้งสิ้น 950,234,872.49 บาท (หนี้เงินต้น 607,359,056.88 บาท ดอกเบี้ยค้างชำระ 342,875,815.61 บาท)

2542

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว บริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) จาก 1.00 ล้านบาทเป็น 50.00 ล้านบาท โดยการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

26 พ.ค. 2540

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา TCS TCL TCR และ TCH มีการประกอบธุรกิจทั้งในส่วนของการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว และการให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก เพื่อให้เกิดการแบ่งแยกลักษณะการประกอบธุรกิจ ทางด้านการจำหน่าย และการให้บริการ รวมถึงการให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก จึงได้มีการจัดตั้งบริษัท ชูไก จำกัด (“CRANE”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท (จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท) ที่ ถ.บางนา-ตราด กม. 7 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าเครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ หรือซื้อในประเทศ เพื่อจำหน่ายต่อให้กับบริษัทย่อยภายในกลุ่ม (TCS, TCL, TCR และ TCH) หรือลูกค้าภายนอก โดยประเภทเครื่องจักรที่จำหน่าย ได้แก่ รถเครนยี่ห้อ KATO, TADANO, P&H, KOBELCO, SUMITOMO, IHI, HITACHI, DEMAG, LIEBHERR และ GOTTWALD รถฟอร์คลิฟท์ยี่ห้อ TOYOTA, KOMATSU, MITSUBISHI, TCM หางเทรลเลอร์ รถหัวลาก รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก รถบรรทุกติดเครน ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้บริษัทฯจะนำมาทำการซ่อม หรือปรับปรุงสภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งขายลูกค้าภายในประเทศ ประเทศใกล้เคียง และประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ให้ CRANE ยังเป็นศูนย์รวมของการให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว และจำหน่ายอะไหล่ให้กับกลุ่มบริษัทย่อย (TCS TCL TCR และ TCH) และลูกค้าทั่วไป โดยรวมถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ภายหลังการจัดตั้ง CRANE กลุ่มบริษัทย่อย (TCS TCL TCR และ TCH) จะดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก และเครื่องจักรกลเท่านั้น

2539

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เฮฟวี่ลิฟท์ จำกัด (“TCH”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาทที่บริเวณรังสิต ดำเนินธุรกิจด้านการขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรเลอร์ เป็นต้นและให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ หางเทรลเลอร์ รถแทรคเตอร์ รถบรรทุก รถบรรทุกติดเครน พร้อมรับขนส่ง และติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม TCH ให้บริการครอบคลุมกลุ่มลูกค้า ในบริเวณจังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี และจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และการใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทภายในกลุ่ม ได้แก่ TCS TCL TCR และ TCH จึงได้มีการให้บริการเช่าเครื่องจักรระหว่างกัน โดยในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการเช่าเครื่องจักรจาก TCS เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม ที่ก่อตั้งเป็นบริษัทแรก และมีจำนวนเครื่องจักรมากที่สุด

2537

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด (“TCR”) ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรเลอร์ เป็นต้น และให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก และเครื่องจักรกล โดยทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงงาน และบ้านพัก บนเนื้อที่ 10 ไร่ เพื่อการขยายธุรกิจมายังจังหวัดระยอง เนื่องจากบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าจำนวนมากในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่น โรงงานผลิตเหล็ก และธุรกิจท่าเรือ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

2535

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด (“TCL”) ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรลเลอร์ เป็นต้น และให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ และรถบรรทุก ในบริเวณหน้าท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

2534

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และได้นำเข้ารถเครนใช้แล้วยี่ห้อ LIEBHERR รุ่น LT 1300 ขนาด 300 ตัน จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นรถเครนที่มีความสามารถในการยกได้สูงสุดในขณะนั้น

2533

จัดตั้งบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (“TCS”) ที่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 3 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท ให้บริการขายเครื่องจักรกลหนักใช้แล้ว เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ และรถเทรลเลอร์ เป็นต้น และให้บริการเคลื่อนย้ายวัสดุ หรืออุปกรณ์โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถเทรลเลอร์ รถบรรทุกและเครื่องจักรกลอื่น