คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

  Name Position
1. นายธงไชย แพรรังสี ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการบริหาร
3. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการบริหาร
4. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะในรายละเอียดเชิงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดไว้ หรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

  1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน ที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ
  2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบ
  3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
  4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
  5. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
  6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
  7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว