บริษัท ฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสม แผนการลงทุน และจะคำนึงถึงกระแสเงินสดและฐานะการเงินของบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันปิดสมุดทะเบียน วันที่จ่ายปันผล เงินปันผล ช่วงผลประกอบการ
บาท หุ้น
- - - - - 01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
- - - - - 01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
- - - - - 01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
08 พ.ค. 2558 13 พ.ค. 2558 27 พ.ค. 2558 0.01234568 9 : 1 01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
07 พ.ค. 2557 12 พ.ค. 2557 28 พ.ค. 2557 0.00925926 12 : 1 01 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2556
08 พ.ค. 2556 13 พ.ค. 2556 28 พ.ค. 2556 0.01587302 7 : 1 01 ม.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555
03 พ.ค. 2555 09 พ.ค. 2555 25 พ.ค. 2555 0.0139 8 : 1 01 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554
03 พ.ค. 2554 09 พ.ค. 2554 26 พ.ค. 2554 0.06 01 ม.ค. 2553 - 31 ธ.ค. 2553
07 พ.ค. 2552 13 พ.ค. 2552 29 พ.ค. 2552 0.05 01 ม.ค. 2551 - 31 ธ.ค. 2551
29 เม.ย. 2551 06 พ.ค. 2551 20 พ.ค. 2551 0.10 01 ม.ค. 2550 - 31 ธ.ค. 2550