ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1. ผศ.ดร.พิบูลย์ ลิมประภัทร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายธงไชย แพรรังสี รองประธานกรรมการ / กรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ
4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ
5. นางวีระวรรณ บุญขวัญ กรรมการอิสระ
6. นายทัฬห์ สิริโภคี กรรมการ
7. นายชำนาญ งามพจนวงศ์ กรรมการ
8. นางสาววนิดา ดาราฉาย กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวจันทร์จิรา แพรรังสี กรรมการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภายใต้ข้อบังคับที่กําหนดไว้ของบริษัทฯตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งนี้คณะกรรมการอาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้โดยในการมอบอํานาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งอํานาจของคณะกรรมการและมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจนคณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

 1. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯรวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน การใช้หลักการบัญชี การบริหารคลังสินค้า และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 3. กำหนดระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
 4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณเพิ่มเติม การทบทวนงบประมาณการลงทุน และการขอใช้งบการลงทุนที่ได้รับอนุมัติแล้ว รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
 5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรค
 6. มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ รวมถึงเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงิน หรือการชำระหนี้เพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยมีวงเงินแต่ละรายการให้เป็นไปตามคู่มืออำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ
 7. การกำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของแผนอัตรากำลัง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ
 8. การกำหนดสวัสดิการพนักงาน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
 9. จัดให้มีรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 10. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
 11. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ