3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก แบ่งออกเป็น 4 งานหลัก ดังนี้

  • งานเสาเข็มเจาะ
  • งานปรับปรุงคุณภาพดิน โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง
  • งานกำแพงกันดินชนิดไดอะเฟรม
  • งานก่อสร้างทั่วไป

ในช่วงแรก บริษัทฯ จะเน้นเฉพาะงานเสาเข็มเจาะ เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจนี้เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยการรับเหมางานผ่านผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) สำหรับงานด้านอื่นๆ จะขยาย ออกไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของบริษัท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

กลางปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยจำแนกตามลักษณะของธุรกิจ และมีการ กำหนดเป้าหมายของแต่ธุรกิจอย่างชัดเจนไว้ดังนี้


ธุรกิจจำหน่าย และให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินกิจการโดย CRANE

ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนและรถขุดเจาะ ยี่ห้อ XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีเป้าหมายในการนำสินค้าของ XCMG เข้าสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ CRANE ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เน้นการบริการหลังการขายที่ดี มีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมความรู้ในการ ควบคุมการใช้เครื่องจักรให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ และควบคุมเครื่องจักรอย่างถูกวิธี และปลอดภัย ด้วยเครื่องปฏิบัติการจำ ลองภายใต้การดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดเตรียม ช่างซ่อมที่มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด มีการกำหนดโปรแกรมเข้าตรวจเครื่องจักรกลของลูกค้าเป็นระยะ ในลักษณะเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปอยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัท


ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินกิจการโดย TCR และ TCL

บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงมีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการ ยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ โดยเน้นการให้บริการกับกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น ธุรกิจในกลุ่มน้ำ มัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า กังหัน ลมผลิตไฟฟ้า ฯลฯ ด้วยเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ ภายใต้บุคลากรและระบบงานที่ได้มาตรฐานสำกลทั้ง ISO9001:2008 และ BS OHSAS 18001:2007 ที่ได้รับการรับรองจาก TUV Rheinland Cert GmbH ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ บริษัทมีเครื่องจักรประเภทรถเครนขนาด 1,250 ตัน ซึ่งเป็นรถเครนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ให้บริการ จำนวน 2 คัน และได้ว่าจ้างวิศวกรชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศให้เข้ามาปรับปรุง กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ ชั้นนำระดับโลก


ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ ที่บริษัทเข้ามาลงทุนในกลางปี 2559 เนื่องจากได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่ เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของภาครัฐ ซึ่งมีความจำ เป็นต้องใช้เข็มเจาะจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นจะเน้นรับงานเฉพาะงานเสาเข็มเจาะในลักษณะรับค่าเเรงเป็นหลัก เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างให้ธุรกิจนี้เป็นเสาหลักอีกต้นหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นและก้าวขึ้นเป็นผู้นำ 1 ใน 5 ของธุรกิจนี้ภายใน 3 ปี ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯมี นโยบายขยายการให้บริการงานฐานรากให้ครบวงจร เช่น งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม งานปรับปรุงคุณภาพดิน โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง และงานก่อสร้างทั่วไป